Statuten

Hieronder vindt u enkele relevante passages uit de Statuten van de LJFAAHW. Voor inzage in de volledige Statuten kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel voor Rivierenland.
De LJFAAHW staat hier ingeschreven onder nummer: 11068576.

OPRICHTING STICHTING (2007C17641RW)

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:
Liesbeth de Jong Stichting ter Bevordering van Gezondheid en Welzijn van Vogels
De stichting treedt tevens naar buiten onder de naam:
Liesbeth de Jong Foundation for the Advancement of Avian Health and Welfare;
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leerdam.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:
a. om de gezondheid en het welzijn van vogels en hun leefomgeving in de meest brede zin van het woord te bevorderen door het financieren van onderwijs, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke congressen op het gebied van de vogelgeneeskunde;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal/middelen

Artikel 3

1. Het kapitaal van de stichting zal worden gegenereerd door middel van fondsenwerving.
Daarnaast bestaan de middelen van de stichting uit:
- donaties;
- subsidies;
- legaten en erfstellingen;
- alle overige wettig toegestane verkrijgingen.
2. Het kapitaal van de stichting zal dienen te worden beheerd met een lange termijn horizon, waarbij een deel van het rendement zal dienen te worden aangewend voor de in artikel 2 genoemde doelstellingen.
3. Het bestuur beslist over de aanwending van de middelen van de stichting.
4. Aanvragen tot financiële ondersteuning van (een) project(en) kunnen worden ingediend bij de secretaris van het bestuur.
5. Een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid dient schriftelijk te geschieden en dient de secretaris van de stichting te hebben bereikt uiterlijk vier maanden voor aanvang van het wetenschappelijke congres van het European College of Avian Medicine and Surgery (ECAMS).

Voorwaarden onderzoek

Artikel 4

Wetenschappelijk onderzoek waarvan de financiële ondersteuning plaatsvindt met middelen van de stichting, moet:
a. voor zover van toepassing worden goedgekeurd door een dierethische commissie (DEC) van een wetenschappelijke instelling, en bij gehouden vogels bovendien met toestemming van de eigenaar (Informed Consent);
b. worden goedgekeurd door het onderzoeksbestuur van een wetenschappelijke instelling;
c. bij voorkeur worden uitgevoerd aan een wetenschappelijke instelling, onder begeleiding van een dierenarts specialist vogelgeneeskunde, die ervaring heeft met wetenschappelijk onderzoek bij vogels, blijkend uit een promotie (PhD) op het gebied van de vogelgeneeskunde.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van drie bestuurders. Tenminste twee van de bestuursleden dienen lid te zijn van het European College of Avian Medicine and Surgery.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: defungeren

Artikel 9

Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
f. indien een bestuurder zijn lidmaatschap van het European College of Avian Medicine and Surgery verliest, mits deze bestuurder op voorwaarde van bedoeld lidmaatschap heeft zitting genomen in het bestuur van de stichting.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Fusie/splitsing van de stichting met/in (een) andere stichtingen met een doelstelling met gelijke strekking is om redenen van efficiëntie en optimaal gebruik van de financiële middelen mogelijk.
Op het besluit van het bestuur tot fusie/splitsing is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
4. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zeven.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparante dat bij deze oprichting:
a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
1. de comparante L. N. M. de Jong: secretaris;
2. Dr. J.T. Lumeij, dierenarts-specialist vogelgeneeskunde (Diplomate European College of Avian Medicine and Surgery): voorzitter;
3. Mw. Dr. I. Westerhof, dierenarts-specialist vogelgeneeskunde (Diplomate European College of Avian Medicine and Surgery): penningmeester.